จุฑารัตน์ รูปพรม

ปี 4 ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นั่งสมาธิวันละ 15 นาที เกรดจาก 2.58 เป็น 3.38 เพิ่ม 0.8 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

พิมพร จันต๊ะ

ปี 4 ม.ราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ นั่งสมาธิวันละ 15 นาที เกรดจาก 3.25 เป็น 3.78 เพิ่ม 0.53 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

นาตาชา ด้ามทอง

ปี 4 ม.ศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ นั่งสมาธิวันละ 50 นาที เกรดจาก 3.35 เป็น 3.78 เพิ่ม 0.43 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

ชฎากานต์ ชอบทำกิจ

ปี 4 ม.เกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นั่งสมาธิวันละ 45 นาที เกรดจาก 3.43 เป็น 3.81 เพิ่ม 0.38 รับทุนการศึกษา 1,500 บาท

ชมพู มลสินท์

ปี 2 ม.อุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ นั่งสมาธิวันละ 60 นาที เกรดจาก 3.39 เป็น 3.75 เพิ่ม 0.36 รับทุนการศึกษา 1,500 บาท

อรพิน ธานีนุกุล

ปี 2 ม.ราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ นั่งสมาธิวันละ 20 นาที เกรดจาก 3.83 เป็น 3.88 เพิ่ม 0.05 รับทุนการศึกษา 500 บาท

อทิตา เสนาใหญ่

ปี 1 ม.อุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ นั่งสมาธิวันละ 25 นาที เกรดปีแรก 4.00 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

ไอริณ เกตุศร

ปี 1 ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ นั่งสมาธิวันละ 35 นาที เกรดปีแรก 3.66 รับทุนการศึกษา 500 บาท

จักรรินทร์ ชินสุวรรณ

ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั่งสมาธิวันละ 30 นาที เกรดจาก 2.10 เป็น 4.00 เพิ่ม 1.9 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท