ใจใสเกรด A มอบทุนการศึกษา


โครงการใจใสเกรดเอ

1.      หลักการและเหตุผล

     โครงการใจใสเกรดเอ เป็นโครงการที่สร้างนิสิตนักศึกษาที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย สร้างลูกที่ดีให้กับพ่อแม่ สร้างพุทธศาสนิกชนที่ดีให้กับพระศาสนา สร้างคนดีให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยนำหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนาคือ ศีล สมาธิ(Meditation) และปัญญาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตประจำวันด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 2.      วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นิสิตนักศึกษานำหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนาคือการเจริญสมาธิภาวนา มาใช้ฝึกใจตนเองให้มีคุณภาพในด้านการศึกษาเล่าเรียน จนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน     

2.       เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงาน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการขององค์ต่างๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว 

3.       เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา

4.       เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นคนดีของตนเอง ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อยู่ในเส้นทางแห่งความดีไปตลอดชีวิต ไม่หลงใหลไปในเส้นทางของอบายมุข อันนำความทุกข์ใจมาให้ทั้งตนเองและครอบครัวซึ่งจะกลายเป็นปัญหาของประเทศชาติต่อไปในอนาคต     

5.       เพื่อสร้างคนดีให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อันเป็นที่รักของทุกคน

6.       เพื่อสร้างหมู่คณะที่รักการสร้างความดีให้กับนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน


3.      เป้าหมายของโครงการ

1)      ใช้การปฏิบัติธรรมสร้างศักยภาพในด้านการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา

2)      ใช้การปฏิบัติธรรมสร้างนิสัยที่ดีงามให้แก่นิสิตนักศึกษา     

3)      ใช้การปฏิบัติธรรมสร้างนิสิตนักศึกษาที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย สร้างลูกที่ดีให้แก่พ่อแม่ สร้างประชาชนที่ดีให้แก่ประเทศชาติ สร้างคนดีให้แก่พระพุทธศาสนาและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาในภายหลัง

4.      การดำเนินงาน

1.       ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยทราบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอ     

2.       ให้ความรู้เรื่องการนั่งสมาธิแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น

3.       ให้นั่งสมาธิ5 นาที ขึ้นไป ก่อนอ่านหนังสือ (นั่งฯที่ไหนก็ได้)

4.       เริ่มอ่านหนังสือตามที่ต้องการ

5.       ให้นั่งสมาธิหลังอ่านหนังสืออย่างน้อย 5 นาที แล้วอธิษฐานจิตว่า "ดูตรงไหนออกตรงนั้น ออกตรงไหนดูตรงนั้น ทำข้อสอบสำเร็จโดยเร็วพลัน เกรดเอเป็นอัศจรรย์เทอญ" และแผ่เมตตาให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย 

6.       บันทึกผลการนั่งสมาธิ Onlineทุกวัน

   

5.       คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.       เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-6

2.       นับถือศาสนาพุทธ

3.       สามารถปฏิบัติตามกติกาของทางโครงการได้

6.      เกณฑ์การรับสมัคร
สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนการศึกษา มีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1)      กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ที่ www.jaisai.orgหรือ ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  082-719-7440หรือ 098-889-0920

2)      เมื่อกรอกข้อมูลสมัครตามแบบฟอร์มถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 3) เป็นต้นไป

3)      ส่งเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษา เพื่อยืนยันคุณสมบัติ มาที่ www.jaisai.orgตามแบบฟอร์มใจใส 01

4)      บันทึกเวลาและผลการนั่งสมาธิลงในแบบฟอร์มที่ทางโครงการจัดให้ทุกวันตามจริง (โดยให้มีเวลานั่งสมาธิรวมอย่างน้อยวันละ 15 นาที และทำต่อเนื่องทุกวันไม่น้อยกว่า 30 วัน)

5)      ในช่วงหลังจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการโทรศัพท์ไปสอบถามผลการปฏิบัติธรรมของผู้สมัคร

6)      ให้ผู้สมัครติดตามอ่านรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมทุกสัปดาห์ ซึ่งทางโครงการจะแจ้งข่าวสารต่างๆ ไปทางอีเมล์หรือLINE หรือ Facebook โครงการใจใสเกรดเอ

7)      เมื่อจบภาคการศึกษา ให้ผู้สมัครนำหลักฐานผลการศึกษาของเทอมนั้น พร้อมด้วยเอกสารบันทึกเวลาและผลการนั่งสมาธิมายืนยันเพื่อรับทุนการศึกษา โดยส่งมาที่ www.jaisai.org

8)      ต้องสมัครสมาชิกตามที่ได้แจ้งในข้อที่ 1) ก่อนวันสอบปลายภาคอย่างน้อย 30 วัน เช่น วันสอบปลายภาควันแรกของเทอมที่หนึ่งคือ 15 ธ.ค. 2558 วันสุดท้ายที่สมัครได้ คือ 16 พ.ย. 2558  ถ้าสมัครมาวันที่ 17 พ.ย. 2558 ผู้สมัครท่านนี้ จะไม่ได้รับพิจารณาในการรับทุน ในเทอมที่หนึ่งนี้ แต่จะได้รับการพิจารณาการรับทุนในเทอมถัดไป

9)      นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ได้ทุกข้อดังกล่าวข้างต้นเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา 

7.      เกณฑ์การรับทุนการศึกษามีดังต่อไปนี้

                 7.1 สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 1

o   เกรดเฉลี่ยเทอมแรก ตั้งแต่ 3.5 ถึง 3.69 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

o   เกรดเฉลี่ยเทอมแรก ตั้งแต่ 3.7 ถึง 3.89 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

o   เกรดเฉลี่ยเทอมแรก ตั้งแต่ 3.9 ถึง 4.00 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

                   7.2 สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 2 เป็นต้นไป และมีเกรดเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นจากเทอมก่อนหน้า

o   เกรดเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น 0.2 ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหนังสือเทอมละ 2,000 บาท

o   เกรดเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น 0.4 ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหนังสือเทอมละ 4,000 บาท

o   เกรดเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น 0.8 ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหนังสือเทอมละ 6,000 บาท

  ** ใช้เกรดเฉลี่ย 2 เทอมเทียบกัน(เทอมก่อนนี้ กับเทอมล่าสุด) โดยไม่สนใจเกรดเฉลี่ยสะสมของทุกเทอม **
    

8.      การมอบทุน

1.       ผู้ที่จะได้รับทุนต้องส่งหลักฐานผลการศึกษาเฉลี่ย 2 เทอมเทียบกัน (เทอมก่อนนี้ กับเทอมล่าสุด) เพื่อยืนยันเกรดของตนเอง

2.       คณะกรรมการจะพิจารณาและประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนในแต่ละภาคการศึกษาทาง www.jaisai.org

3.       วันที่มอบทุน ทางคณะกรรมการจะกำหนดวันมอบทุน ปีละ 2 ครั้ง และแจ้งให้ทางผู้รับทุนทราบ

4.       ผู้รับทุนต้องมารับทุนด้วยตัวเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน


Download รายละเอียดโครงการใจใสเกรด A คลิกที่นี่

ไปหน้าหลักโครงการใจใสเกรดเอ

list-member

  • 10 มี.ค. 2557